Odbiór Instalacji Elektrycznych

Nasza firma świadczy usługę przeglądu i sprawdzenia instalacji elektrycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przeprowadzimy pełny przegląd i weryfikację instalacji elektrycznej w twoim budynku, wystawiając protokół zgodny z obowiązującymi przepisami.

Odbiór Instalacji Elektrycznych

Obowiązki Inwestora

Podczas budowy budynku, inwestor (osoba lub firma, która go buduje) ma pewne obowiązki, zgodnie z przepisami prawa.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), inwestor musi zapewnić odbiór wszelkiego rodzaju robót budowlanych.

Zgłoszenie Zakończenia Budowy

Inwestor budynku jednorodzinnego, zgodnie z art. 57 w związku z art. 55 ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany do zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.

Do zgłoszenia o zakończeniu budowy, inwestor jest zobowiązany dołączyć między innymi protokoły badań i sprawdzeń, w tym instalacji elektrycznych, zgodnie z przepisami prawa.

Podgląd protokołu odbioru
Przegląd Instalacji Elektrycznych

Przegląd Instalacji Elektrycznych

Badanie i sprawdzenie instalacji elektrycznej powinno odbywać się zgodnie z Polską Normą PN-HD 60364-6:2008 “Instalacje elektryczne niskiego napięcia – część 6: Sprawdzanie”.

Zgodnie z pkt 61.1.6 tej normy, sprawdzanie odbiorcze powinno być wykonane przez osobę wykwalifikowaną, kompetentną w zakresie sprawdzania.

Podłączenie do Sieci Elektroenergetycznej

Przyłączenie instalacji elektrycznych do sieci elektroenergetycznej następuje na zasadach i warunkach określonych w przepisach Prawa energetycznego i na podstawie umowy o przyłączenie do sieci zawartej między przedsiębiorstwem energetycznym a podmiotem (inwestorem) ubiegającym się o przyłączenie do sieci, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podsumowanie

W świetle powyższego, zgłoszenie budynku jednorodzinnego do odbioru elektrycznego nie wymaga posiadania uprawnień budowlanych, ale musi być zgodne z przepisami i standardami branżowymi.

Warto zwracać uwagę na przepisy prawa, aby proces ten przebiegał sprawnie i zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Nasza firma oferuje kompleksową usługę przeglądu instalacji elektrycznych, gwarantując zgodność z obowiązującym prawem.

669 432 664
Odbiór Instalacji Elektrycznych