Odbiór instalacji elektrycznej

Zapewnienie odbioru wszelkiego rodzaju robót budowlanych należy, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), do obowiązków inwestora.

Inwestor budynku jednorodzinnego, stosownie do art. 57 w związku z art. 55 ustawy Prawo budowlane, zobowiązany jest do zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy inwestor jest obowiązany dołączyć między innymi protokoły badań i sprawdzeń, w tym instalacji elektrycznych.

Badanie i sprawdzenie instalacji elektrycznej powinno odbywać się zgodnie z Polską Normą PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – część 6: Sprawdzanie. Zgodnie z pkt 61.1.6 tej normy sprawdzanie odbiorcze powinno być wykonane przez osobę wykwalifikowaną, kompetentną w zakresie sprawdzania. Przyłączenie instalacji elektrycznych do sieci elektroenergetycznej następuje na zasadach i warunkach określonych w przepisach Prawa energetycznego i na podstawie umowy o przyłączenie do sieci zawartej między przedsiębiorstwem energetycznym a podmiotem (inwestorem) ubiegającym się o przyłączenie do sieci, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania energii elektrycznej, a przyłączany podmiot spełnia warunki przyłączenia.

W świetle powyższego zgłoszenie budynku jednorodzinnego do odbioru elektrycznego nie wymaga posiadania uprawnień budowlanych.